Časté otázky k mikromeničom 1

Mám za to, že názov GridFree je zavádzajúci. Keďže GridFree inštalácia pracuje súbežne s dodávkami z rozvodov 230V, takže o žiadne “Free” sa nejedná.

Terminológia pripojenia k distribučnej sieti býva nasledovná:

Grid-Tied – zahŕňa všetky komerčne prevádzkované riešenia, ktoré dodávajú energiu
primárne do distribútorskej siete. Česky môžeme použiť výraz “plné pripojenie k rozvodnej sieti”.

www.ev power.eu 000 Časté otázky k mikromeničom 1
Falošná propagácia komerčne prevádzkovaných “Grid-Tied” solárnych elektrární.


 

www.ev power.eu 001 Časté otázky k mikromeničom 1Off-Grid

- Znamená riešenie bez použitia pripojenia k rozvodnej sieti. Takýto systém zvyčajne musí mať batériovú banku (akumulátor) pre uloženie energie. Slovensky sa používa názov “ostrovný systém”.

Ostrovné systémy prinášajú úplnú energetickú nezávislosť a majú svoje opodstatnenie v miestach, kde nie je žiadna distribučnú sieť.

Foto: ostrovné inštalácie v Sudáne v Afrike


 

GridFree – je anglický výraz, v ktorom slovo Free predstavuje význam pre “oslobodenie
sa, uvoľnenie sa, uvoľnenie závislosti od niečoho, odľahčenie alebo zníženie záťaže”. Tento termín popisuje hlavné princíp inštalácie GridFree – znižovanie závislosti na “gride”, obmedzovanie spotreby z komerčných zdrojov diely zvyšovanie objemu vlastnej premeny energie. V češtine je asi najvhodnejšie použitie termínu “odľahčenie spotreby z rozvodnej siete”.

Myšlienka GridFree je veľmi nová – Prvé inštalácie začali vznikať až v posledných rokoch Británia 2011, Holandsko 2012. Realizácia GridFree inštalácie začala byť technicky možná vďaka poklesu cien FV panelov a vďaka príchodu dostupných mikromeničov na trh.

Zníženie cien komponentov pre solárne inštalácie dovoľuje začať prevádzkovať miestne zdroje elektrickej energie, ktorá je priamo spotrebovaná, bez potreby komerčných väzieb na distribútorov, bez potreby dotácií a subvencií formou výkupných taríf.

Čo je to GridFree? Aké sú princípy GridFree?

Myšlienka premeny energie u GridFree inštalácie vychádza z týchto princípov:

Úplne nekomerčné – jedná sa o úplne nekomerčné občiansku aktivitu, ktorú realizujú jednotlivci, alebo skupiny voľne združených jednotlivcov (rodiny, susedia, kolektív zamestnancov, atď.)

Úplne bez zisku – cieľom GridFree je vyhnúť sa vytváranie zisku. U viac osôb majúce spoločnú inštaláciu GridFree môže byť prevádzané vzájomnej preúčtovania a vysporiadanie nákladov, avšak bez vytvárania finančného alebo iného zisku.

Úplne bez dotácií a výkupných taríf – cieľom GridFree je získavať energiu z voľne dostupných zdrojov, priamou premenou v mieste spotreby. Princíp GridFree sa stavia proti oficiálnym formám tzv “podpory obnoviteľných zdrojov”, ktoré sú založené na nerovnosti a príživníctve. Cieľom GridFree je potierať zdeformovaný lobbyismus a protekcionalismus, ktorý vznikol vďaka dotáciám, nepriehľadným dotáciám a neférovým výkupným tarifám. Všetky aktivity GridFree sú bez dotácií, výkupných cien a iných foriem ekonomickej podpor.

Úplne bez prebytkov – GridFree inštalácie sú vždy koncipované tak, aby získaná energia pokryla čo najviac spotreby v mieste inštalácie. Ak spotreba poklesne, poklesne aj množstvo premenenej energie zo zdroja. Nikdy nedochádza k prebytkom a energia nie je dodávaná do komerčné distribučnej sústavy. Vo svojom dôsledku inštalácie GridFree znižujú nutnosť rozširovanie centrálnych distribučných sústav. (U GridFree inštalácií možno miestnu spotrebu kombinovať s lokálnym úložiskom energie, a časť energie uskladniť pre neskoršiu spotrebu. Vždy však musí byť zachovaná podmienka úplné miestnej spotreby , bez dodávok do distribučnej siete.) Princípy GridFree sú otvorené a ďalej sa vytvárajú a formulujú.

Princípy GridFree sú otvorené a ďalej sa vytvárajú a formulujú.


Aký je rozdiel medzi bežnou “výrobňou” elektrickej energie a GridFree inštaláciou ?

Keď opomenieme fyzikálne fakt, že elektrinu nemožno vyrobiť*, potom hlavný rozdiel je v tom, že bežná “výroba” energie je komerčná aktivita, zaťažená neuveriteľnou byrokraciou a protekcionalismom, ktorá navyše parazituje na všetkých spotrebiteľoch elektrickej energie vďaka nútenému vyberaní nedobrovoľných príspevkov na “obnoviteľné zdroje”.

GridFree inštalácia je naopak celkom nekomerčná činnosť, kedy vďaka premene voľne dostupnej energie (zo slnečného žiarenia) na užitočnú elektrickú energiu, znižujete svoju závislosť na dodávkach komerčnej elektriny zo siete.

GridFree je najjednoduchšia forma, ako znížiť vlastný podiel na sponzorovaní cudzích komerčných solárnych inštalácií. U energie, ktorú si sami premeníte v mieste spotreby, neplatíte žiadne príspevky, ani neodvádzate žiadne dane.

* Z fyzikálneho pohľadu je používanie slov “výroba” a “výrobňa” popieranie vedomostí zo základnej školy.

U GridFree mi najviac vadí, že keď vypadne dodávka z rozvodnej siete, nebude GridFree pracovať. To je podľa môjho názoru veľká škoda. Ideálne by bolo, keby GridFree mohlo prejsť do režimu, kedy bude ďalej dodávať energiu ako keď beží distribučnú sieť

Táto úvaha je bohužiaľ nesprávna (ak nie priamo amatérska) a vychádza z neznalosti výkonových pomerov v rozvodnej sieti žiadny malý lokálny zdroj nemôže nahradiť obrovský výkonový potenciál, ktorý má dodávka energie z distribučnej siete. Pri výpadku centrálnej distribučnej siete, je vždy potrebné zmeniť (obmedziť) rozsah a spôsob lokálnej spotreby elektrickej energie .

Technický príklad: varná kanvica so studenou špirálou pri zapnutí potrebuje prúdovú špičku v poriadku desiatok milisekúnd a to až o výkone 8 kW. Ako mohutne dimenzovaný by musel byť lokálne záložný zdroj, aby tento výkon dokázal poskytnúť? Centrálne zálohovanie pre trvalú prevádzku celej domácnosti, alebo firmy je technicky a najmä ekonomicky neúnosné. A aj tam, kde majú centrálne zálohovanie, sú elektrické obvody rozdelené na zálohované a nezálohované a do zálohovaných, špeciálne označených zásuviek, môžu byť pripojené len tie najdôležitejšie prístroje a v obmedzenom počte.

Riešením bežného zálohovania v domácnostiach a malých firmách je použitie bežných malých a lacných UPS jednotiek, ktoré sú umiestnené priamo pri spotrebičoch.
Energia z GridFree je potom využívaná rovnako ako energia z distribučnej siete a pri výpadku bude dodávka energie nahradená zálohou z UPS jednotiek.

www.ev power.eu 004 Časté otázky k mikromeničom 1
Riešenie GrifFree pracuje zo zálohovaním pomocou bežných kancelárskych UPS jednotiek.