Časté otázky k mikromeničom 2

Získal som od miestneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy toto vyjadrenie emailom:

Pokiaľ sa jedná o výrobné zariadenia, tzv výrobňu elektrickej energie, ktorá bude paralelne pripojené k distribučnej sústave, je nutné toto zariadenie pripojiť v súlade s pripojovacími podmienkami http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/pripojovaci-podminky.html

Novo zriaďovať, podstatne rozširovať a upravovať výrobňu pripojovanou k DS je možné len so súhlasným stanoviskom ČEZ Distribúcia, as, ktoré sa vydáva iba na základe vyplnenej “Žiadosti výrobcu elektriny o pripojenie k distribučnej sústave a “Dotazníka pre vlastnú výrobňu” vrátane povinných príloh k týmto formulárom.
Aký na to máte názor?


Komentár:

Všetky stanoviská, ktoré dávajú prevádzkovatelia distribučných sústav sa týkajú výlučne komerčných aktivít (tzv. výrobní) pripojených do distribučnej sústavy. Títo prevádzkovatelia nie sú schopní, ani nemôžu, dávať stanovisko k niečomu, čo je mimo rozsahu ich pôsobnosti.

Ich odpoveď bude vždy iba opakovaním ich bežných tvrdení, a bude sa týkať opäť len komerčne prevádzkovaných “výrobní”. Z princípu ich podnikania tieto spoločnosti nie sú schopné koncepčne podchytiť, že teraz aj stará bába Blažková môže časť energie bez obmedzenia získať vďaka vlastné nezávislé premene energie podľa princípu GridFree.

K inštaláciám GridFree nie je žiadne stanovisko potreba a požadovať také stanovisko je úplne protichodné: to už môžete rovno žiadať o stanovisko k premene energie trením líšok chvostov o ebenové tyče.

 

Aké stanovisko vám dajú monopolné prevádzkovatelia distribučnej siete k premene energie z prírodných zdrojov, ako sú citróny alebo statické výboje?

www.ev power.eu 0002 Časté otázky k mikromeničom 2 www.ev power.eu 0012 Časté otázky k mikromeničom 2

 


Otázkou na Energetický Regulačný úrad (ERÚ) mi bolo oznámené, že ak je energia z fotovoltaických panelov využívaná k vlastnej spotrebe, bude sa jednať výrobňu pracujúci v tzv režime zelených bonusov, a že pre prevádzku takejto výrobne potrebujem získať licenciu a stať sa podnikateľom. Ako to teda je? Platí to aj pre energiu získanú premenou slnečného žiarenia v rámci princípu GridFree?


Komentár:

Pôsobnosť ÚRSO je len pre reguláciu a stanovovanie podmienok pre podnikanie v energických odvetviach. Túto skutočnosť ERÚ jasne uvádza na svojom webe a odkazuje na zákon č 458/2000 Z. z . , Z 28. novembra 2000, o podmienkach podnikania ao výkone štátnej správy v energetických odvetviach ao zmene niektorých zákonov (energetický zákon).

Všetky vyjadrenia a stanoviská ÚRSO sa teda týkajú výlučne podnikateľských aktivít komerčných subjektov (tj subjektov s IČO). Úrad nemá právomoc regulovať alebo obmedzovať súkromné ​​(nekomerčné) činnosti vykonávané jednotlivcami individuálne alebo v rámci občianskeho združovania a susedské výpomoci.

Všetky stanoviská ÚRSO sa týkajú takzvané “výroby” elektrickej energie. Paradoxom je, že už na základnej škole sa všetci učíme, že energiu NEMOŽNO vyrobiť, ale iba PREMENIŤ. Z tohto pohľadu je už samotný fyzikálny základ stanovísk ERÚ technicky a vedecky zavádzajúce.

Napriek tomu, ak použijeme rovnakú úradnícku formulačné logiku a začneme hovoriť o “výrobniach” elektrickej energie, môžeme konštatovať nasledovné:

Ak niekto chce prevádzkovať “výrobňu” za účelom komerčného zisku, potom skutočne musí postupovať podľa všetkých opatrení a regulačných postupov ERÚ a spriaznených štátnych orgánov. Prevádzka takéto “výrobne” je hodnotený ako komerčný aktivita, ktorej cieľom je zisk.

U inštalácií GridFree je to presne naopak. Premena energie podľa princípov GridFree je úplne nekomerčné aktivita, ktorej cieľom je naopak zisk monopolných “výrobcov” čo najviac znižovať, obmedzovať, eliminovať a nakoniec tieto monopoly úplne zlikvidovať. Premena energie podľa princípov GridFree preto nepodlieha opatreniam a postupom ERÚ.

Zamyslite sa: Môže ERÚ vydávať nejaká stanoviská k činnostiam, ktorých konečným cieľom je pomáhať vzniku maximálnu energetickej nezávislosti, vytvárať podmienky pre oslobodenie sa od monopolných dodávateľov energií, znižovanie ich ziskov, a v konečnom dôsledku aj potlačenie celej štátnej regulácie, a privedenie samotného úradu do neexistencie? (Až si bude každý získavať energiu sám, nebude už tohto úradu treba.)

 


Podľa nášho názoru je galvanické oddelenie pre prevádzku meničov nedostačujúce. Je potrebné fyzické oddelenie od siete.

Ako to teda je?


Komentár:

Menič GridFree je klasifikovaný ako individuálny zdroj elektrickej energie. Žiadnu energiu nevyrába – (výroba energie je fyzikálne nemožná) – iba energiu premieňa. V spolupráci s FV panely premieňa energiu získanú zo slnečného žiarenia na energiu elektrickú, tj na elektromagnetické vlnenie striedavého napätia.

Podľa stanoviska ÚRSO je prevádzka individuálnych zdrojov energie možná len v prípade , že sú galvanicky oddelené od rozvodnej siete. Meniče GridFree túto požiadavku spĺňajú, pretože obsahuju vysokofrekvenčné oddeľovacie obvody.

Zároveň sa nejedná o ostrovnú prevádzku, pretože meniče GridFree pracujú synchrónne (paralelne , súbežne) s elektromagnetickým vlnením v rozvodoch 230V.

Z pohľadu regulačných úradov to nie je “ani mačka, ani pes” – ” ani žena, ani muž”. To však užívateľa nemusí zaujímať, pretože meniče GridFree spĺňajú všetky technické normy pre prevádzku, ako dokazujú meracie protokoly z akreditovaných laboratórií.

Meniče GridFree sú plne galvanicky oddelené neostrovní zdroja elektrickej energie.

Ako realizovať fyzické oddelenie od distribučnej sústavy , keď je celá sústava spojená so zemou ?

 


Podľa niektorých názorov, samotné galvanické oddelenie vstupu nestačí. Nie je potrebné oddeliť aj výstup meniča, veď ten je pripojený priamo do siete 230V?

Ako to teda je?


Komentár: Fuj. Niekto snáď chce byť ešte pápežskejší než pápež!

www.ev power.eu 0021 300x206 Časté otázky k mikromeničom 2Mikromeniče majú platné atesty popredných Nemeckých laboratórií TÜV a VDE, ktoré preukazujú plné galvanické oddelenie individuálneho zdroja od rozvodnej siete. A Vám to nestačí?

Ak Vám to nestačí, tak na výstup meniča môžete dát ešte ďalšie oddeľovací transformátor s pomerom primárneho a sekundárneho vedenia jedna ku jedná. Je to však úplne zbytočné.

Koľko oddeľovacích transformátorov je potrebné k tomu, aby pochybovači prestali pochybovať?

 


Podľa nášho názoru je galvanické oddelenie pre prevadzku meničové nedostačujúce. Je potrebne fyzické oddelenie od siete.

Ako to teda je?


Komentár:

mikromeniče GridFree ako zdroje elektrickej energie sú tiež fyzicky oddelené od rozvodnej siete. Toto môžem ľahko overiť meraním a zistíte, že zdrojová časť meniča je skutočne fyzicky oddelená od časti pripojenie do siete domového rozvodu. Medzi oboma časťami nie je žiadny merateľný vodivý potenciál.

Navyše je táto skutočnosť opäť podložená laboratórnymi testami. Meniče sú vystavované opakovaným elektrickým výbojom až 3000V, pri ktorých sa musí preukázať, že zdrojová časť je fyzicky oddelená od časti sieťovej a že ani v tychto extrémnych situáciách nedôjde k prierazu a fyzickému prepojeniu.

Inak technicky vzaté, požiadavky na fyzické oddelenie od siete je veľakrát paradoxne nesplniteľná, pretože samotná “zem” je súčasťou rozvodnej sustavy. Nulový vodič (N – modrý) a ochranný vodič (PE – zelenožltý) je v rozvádzačoch vždy spojený a riadne uzemnený. To znamená, že fyzikálne zem v akomkoľvek mieste je preukázateľné spojená s vodičom PE a N.

Akekoľvek zariadenie, ktoré je “uzemnené” , tj vodivé spojenie so zemou, je zároveň vždy fyzicky prepojené s distribučnou sustavou. Z tohto pohľadu sú teda požiadavky na “fyzické oddelenie” od distribučnej sústavy nezmyselné a nerealizovateľné.

www.ev power.eu 003 Časté otázky k mikromeničom 2

 

Ako realizovať fyzické oddelenie od distribučnej sústavy, keď je celá sústava spojená so zemou?

 


Zástupca miestneho distribútora nám jednoznačne tvrdí, že do elektrických rozvodov nemožno pripájať žiadne privátne zariadenia, ktoré do rozvodov vysielajú energiu (alebo tieto rozvody používajú k prenosu energie).

Ako to teda je ?


Komentár:

Tak to vám dotyčný bohužiaľ vyslovene klame.

Za prvé. Vaše domové rozvody elektrickej energie sú vždy Vaše a lenVaše. Rozvodná sieť distribútora končí pri elektromere v rozvádzači. Do vašich domových rozvodov elektrickej energie (tj do “vašich drôtov”) môžete púšťať , čo chcete. Jedinou podmienkou je, že vami posielaná energie nebude pretekať do rozvodov distribútora.

Za druhé. Existuje rad technológií, ktorá bežne využíva domové rozvody elektrickej energie prostredníctvom prenosu elektromagnetických vĺn. Ukážme si niekoľko príkladov: Domáce zariadenie technológia PowerLine tieto zariadenia posielajú po bežných domových rozvodoch 230V elektromagnetické vlnenie o rôznych frekvenciách. Vďaka takto prenášanú energiu je možné realizovať dátové spojenie pre telekomunikačné siete (internet).

Obrazové a hovorové zariadenie (tzv. Interkom) s technológiou HomePlug

www.ev power.eu 005 300x223 Časté otázky k mikromeničom 2Takýto interkom pripojíte do elektrického obvodu v mieste stupných dverí a v inom mieste zásuvkového obvodu môžete sledovať, kto je za dverami alebo reagovať na stlačenie zvončeka. Opäť táto komunikácia je možná na základe elektrickej energie, ktorá je obojsmerne prenášaná cez domový rozvod 230V.