GridFree – FAQ – Otázky k pripojeniu

Otázka: Rád by som vedel, či riešenie GridFree má povolenie od prevádzkovateľa elektrickej sústavy.

Riešenie GridFree pracuje tak, že časť energie pre vlastnú potrebu získate priamo, väčšinou zo slnka prostredníctvom solárnych panelov s mikromeničmi. Táto získaná energia je použitá na zníženie spotreby (odberu) z rozvodnej siete. Na znižovanie spotreby nie je potrebné žiadne povolenie.

Premýšľajte:

Ak cez deň roztiahnete rolety alebo závesy, začne do miestnosti vnikať slnko a teplo. Môžete teda znížiť svoju spotrebu elektriny tým, že svietite menej a kúrite menej. Potrebujete na túto úsporu nejaké povolenie alebo súhlas distribútora elektriny?
Ak vymeníte bežné žiarovky za úsporné, zníži sa vaša spotreba energie až o 80%. Potrebujete na takúto úsporu povolenia prevádzkovateľa elektrickej sústavy?
Ak dáte vodu v čiernom hrnci ohriať na slnko, a potom si z takto predhriatej vody uvaríte čaj v elektrickej kanvici, ušetríte časť energie o proti tomu, keď budete ohrievať úplne studenú vodu priamo z kohútika. Potrebujete na takúto úsporu povolenie od úradov?

Rovnakým spôsobom nepotrebujete povolenie ak časť energie zo slnka premeníte priamo na elektrickú energiu, ktorú využijete pre vlastnú spotrebu.

Pre GridFree riešenie, kedy je získaná energia úplne využitá pre vašu spotrebu, nie je potrebné žiadne povolenie.

Otázka: Vytlačil som si vaše materiály a doniesol som ich do predajnej kancelárie ČEZu. Tam mi povedali, že do distribučnej siete nemôžem len tak pripojiť svoje zariadenie a že táto domáce zariadenia na výrobu elektriny nemožno v ČR prevádzkovať. Čo vy na to?

Informácie, ktorú vám poskytli v kancelárii ČEZu sú subjektívne stanoviská pološtátnej firmy ČEZ. Je prirodzené, že firma ČEZ obhajuje svoje energetické záujmy a vôbec si nepraje, aby bežní občania získavali nezávislosť a mali vlastné lokálne zdroje elektrickej energie. Preto je logické, že spoločnosť ČEZ bude oznamovať iba zamietavá a negatívne stanoviská.

Stanoviská spoločnosti ČEZ nie sú pre vás záväzné, pretože v prípade riešenia GridFree sa nejedná o dodávku energie do distribučnej siete. Správne fungujúce GridFree riešenie iba znižuje odber energie vo vašich domácich rozvodoch a žiadnu energiu do distribučnej siete nedodáva. Na znižovanie spotreby energie nie je potrebné získavať žiadne stanovisko.

Navyše, nadradená autorita všetkých prevádzkovateľov distribučnej siete, Energetický regulačný úrad, už v roku 2010 vydal záväzné stanovisko, v ktorom uvádza, že nie je žiadne legislatívne obmedzenie, ktoré sa vzťahuje na energetické zariadenia (zdroje), ktoré sú preukázateľne galvanicky oddelená od elektrizačnej sústavy. Inými slovami: na prevádzkovanie takého lokálneho zdroja nie je potrebné žiadne povolenie, súhlas alebo licencie. Stanovisko nadradeného orgánu ÚRSO má platnosť aj pre spoločnosť ČEZ. Tá sa ním tiež musí riadiť. Prirodzene, že toto stanovisko je spoločnosti ČEZ proti srsti, a tak bude nevediacim osobám nesprávne opakovať zamietavé tvrdenia

Výňatok z oznámenia ÚRSO zo dňa 17.10.2010:

GF ERU Sdeleni 500 GridFree FAQ Otázky k pripojeniu

Solárny panel ako zdroj energie je v prípade GridFree riešení preukázateľne galvanicky oddelený od elektrizačnej sústavy. Toto galvanické oddelenie je potvrdené atestom v skúšobnom laboratóriu TÜV Nemecko.

GF MAC230 TUV Isolated 540px GridFree FAQ Otázky k pripojeniu
Otázka: Je inštalácia tohto zdroja (solárneho panelu s mikromeničom) spojená s povinnosťou hlásiť ho ČEZu, alebo je potreba licencie ÚRSO na výrobu elektrickej energie, tak ako u solárnej elektrárne FVE?

Vzhľadom k tomu, že zdroj energie (solárny panel) je galvanicky oddelený od rozvodnej siete a že pri správne vykonanej inštalácii GridFree nedochádza k prietokom cez elektromer do distribučnej siete, jedná sa o zariadenie, ktoré nepotrebuje žiadne povolenie k svojej prevádzke. Kým solárne elektrárne (FVE) možno v ČR prevádzkovať iba komerčne (povinnosť stať sa podnikateľom, platcom DPH, a podmienka získania licencie a súhlasu na pripojenie), inštalácia v režime GridFree (pre zníženie spotreby) sú nekomerčné a nepodliehajú žiadnym byrokratickým podmienkam. Jediná nutnosť je vykonať montáž tak, aby po technickej stránke zodpovedala všeobecným pravidlám a zásadám pre elektrické rozvody.